but6.jpg

 

1proc_0.jpg

0
1
2
3

 
Więcej fotek - klik

Zobacz bllog innowacji

Pomysłodawcy i autorzy innowacji pedagogicznej:

  1. dr Michał Klepka - Katedra Miasta Innowacyjnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  2. mgr Sylwia Kapłon – nauczyciel języka angielskiego;
  3. mgr Aleksandra Auchimik-Bednarczyk – nauczyciel matematyki

 

Koncepcja innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy
„Przestrzeń miasta – źródłem wiedzy praktycznej wspierającej edukację szkolną”

 

Cel ogólny innowacji:

Stworzenie uczniom kontekstu do wykorzystania wiedzy w praktyce w myśl zasady edukacji pozaformalnej:  „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem”.

 

Założenia i sposób realizacji:

Idea i formuła innowacji jest efektem realizacji projektu „Stay 3E - bądź proekologiczny, przedsiębiorczy, proeuropejski. Praktyczne rozwiązania w nauczaniu i uczeniu się na poziomie szkoły podstawowej” w latach 2016-2018 w programie Erasmus+ oraz wynikiem nawiązania współpracy z pracownikiem Katedry Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dr Michał Klepka). Realizacja innowacji zacieśni współpracę szkoły z miastem i istniejącymi na jego terenie instytucjami.

 

Główne założenia:

  1. Realizacja projektu będzie odbywać się przy współudziale nauczycieli matematyki, języka angielskiego oraz mentora z SGH.
  2. Uczniowie będą pracować metodą projektów, w zależności od zadania - w grupach, parach, indywidualnie.
  3. Wybrane treści nauczane na matematyce i języku angielskim w klasie IV będą ze sobą skorelowane i realizowane na obu przedmiotach w ramach zajęć obowiązkowych z wykorzystaniem metodologii CLIL.
  4. W ramach innowacji będą prowadzone zajęcia kulinarne z wykorzystaniem programu zajęć kulinarnych „Stay 3E in healthy cooking and eating” (Bądź 3E w zdrowym gotowaniu i żywieniu), który został opracowany podczas realizacji projektu.
  5. W innowacji zostaną wykorzystane materiały, jakie powstały podczas realizacji projektu „Stay 3E”, Eramsus+.

•    będzie umiejętnie współpracował w grupie, podejmował decyzje i ponosił ich konsekwencje,
•    będzie sprawnie poruszał się w obrębie przydatnych aplikacji edukacyjnych, programów
do projektowania, praktycznych aplikacji i narzędzi ICT,
•    będzie częściej dostrzegał zjawiska, procesy i zasoby w swoim otoczeniu,
•    wzbogaci słownictwo z języka angielskiego i zastosuje je w praktyce.
Ewaluacja projektu:
Efekty innowacji będą oceniane na bieżąco na podstawie ocen zdobywanych przez uczniów
na poszczególnych przedmiotach. Na koniec roku szk. 2018/19 uczniowie z klasy, w której będzie realizowana innowacja oraz z klasy referencyjnej przystąpią do napisania testu diagnozującego. Po dokładnej analizie wyników testu w obu grupach będzie można ocenić wpływ innowacji na stopień opanowania materiału z języka angielskiego i matematyki oraz umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce.

Innowacja pedagogiczna